Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

ottak
1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
ottak
9975 0a48 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
ottak
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viaIriss Iriss
ottak
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viaIriss Iriss
ottak
0993 8e7d
ottak
5424 8901
ottak
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viagabrynia gabrynia
ottak
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viagabrynia gabrynia
ottak
2937 0977
ottak
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
ottak
ottak
6185 77ea
Reposted fromarwen arwen via12czerwca 12czerwca
ottak
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaprzeblyski przeblyski
ottak
1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
ottak
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki

October 15 2018

ottak
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viawonderwall wonderwall
ottak
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viawonderwall wonderwall
ottak
Grzeczność to mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także „przepraszam”, gdy na kogoś wpadniemy. Uprzejmość wymaga, by przytrzymać drzwi osobie idącej za nami. Dobre wychowanie powinno obowiązywać we wszelkich relacjach międzyludzkich, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z kasjerką w sklepie, czy z portierem w biurze.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
ottak

October 12 2018

ottak
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl